top of page

מדיניות ביטול

1. כללי

  • אני מצהיר שביקשתי מראש וקראתי את פרטי הפעילות. ידוע לי כי במקרה של כוח עליון כגון: אסונות טבע, מזג אוויר גשום שאינו מאפשר פעילות ו/או תיתכן סכנה, תנאי חום קיצוניים ו/או מכל סיבה שעל פי שיקול דעתה של תנועת השומר הצעיר. סכנה למשתתפים ו/או הוראה מרשות הציבור, אני מוותר מראש על כל תביעה לביטול בנסיבות כאמור לעיל.

  • אני גם יודע ומסכים שגובה ההחזר במקרה של ביטול כזה יהיה בהתאם להחלטת תנועת השומר הצעיר.

  • בהרשמה ובתשלום עבור פעילות תנועת השומר הצעיר, אני מסכים למדיניות הביטולים וההחזרים המפורטים במסמך זה.

 

2. הודעת ביטול:

הודעה על ביטול דמי חבר או תשלום עבור טיול או פעילות תיחשב ככזו אם תימסר בכתב, בדואר אלקטרוני או בהודעה בכתב לשליח ותכנס לתוקף מיד עם קבלתה.

3. תאריך הביטול וסכום ההחזר

  • ביטול עד 7 ימי עסקים לפני הפעילות יקבל החזר מלא.

  • ביטולים החל מ-7 ימי עסקים יוחזרו למעט הוצאות שכבר שולמו (כגון חולצה, תשלום לצד שלישי או כל דבר שכבר בוצע עבורו תשלום.

  • ביטול החל 24 שעות לפני הפעילות לא יזכה את המשתתף בהחזר כספי כלשהו.

  • ביטול דמי חבר שנתיים:

    • משתתף שיבטל את רישומו לתנועת השומר הצעיר (לפעילות השוטפת) תוך 14 יום ממועד ההרשמה יהיה זכאי לקבל את מלוא התשלום בחזרה.

ביטול לאחר 14 יום מיום ההרשמה - יקבל החזר יחסי בהתאם למספר שבועות הפעילות שנותרו וניכוי של 50 יורו דמי ביטול.

bottom of page